Jan 4, 2009

Origin of Gotra in OswalsAcharya Sri Ratna Prabh Suri in the year Veer Sanvat 70 converted Raja Utpaldev of Upkeshpur Pattan (presently known as Osiya) and his entire kingdom into Jains. According to ‘Jain Jati Mahodaya’ Acharya Sriji named 18 Gotras as follow probably based on their original Gotra or business or status.

Tater
Bafna
Karnavat
Balaha
Morakh
Kulahat
Virhat
Shrishrimal
Shreshthi
Sancheti
Aditya
Nag
Bhuri
Bhadra
Chinchat
Kumat
Didu
Kannojia
Lagushreshti

All above were Mahajans in Osiya. In VS 222 a big Mahajan community gathered in Khandela near Jaipur. At that time all Mahajans of Osiya were named as Oswal and all above Gotra became part of Oswal.

According to Yati Rupchandji “Jain Sampradaya Shiksha” the total Gotras of Oswals were 440 and according to Yati Ramlalji “Mahajan Vansh Muktavali” it was 609. According to myth one Bhat had made a list of 1444 Gotra but it is not available. We have published list of above 2700 gotras and origin of more than 800 gotra.

According to Sri Muni Gyan Sunderji 458 Gotras were made from 18 Gotras.

List of First 18 Gotras and Sub-Gotras
1. TATER:- Tater, ToNdiani, Chomola, Kosia, Dhavda, Chainavat, Talobda, Narvra, SAnghvi, Dungaria, Chaudhari, Ravat, Malavat, Surti, Jorvela, Panchayat, Vinayaka, SaDherao, Nagda, Paka, HArsot, Kelani (22 sub-gotras).

2.BAFNA:- Bafna (Bahufana), Nahata, Bhopala, Bhutia, Bhabhu, Navsara, Gugalia, Dagrecha, Chamakia, Chaudhari, Jangda, Kotecha, Bala, Dhaturia, Lihuvana, Kura, Betala, Salagna, Buchani, Savalia, Tosaria, Gandhi, Kothari, Khokhra, Patwa, Daftari, Godawat, Kucheria, Balia, SAnghvi, Sonawat, Selot, Bhavda, Lagu-Nahata, PanchavAYa, Humia, Tatia, Taga, Lagu-Chamakia, Bohara, Mithadia, Maru, Randhira, Brahmecha, Patalia, Banuda, Takalia, Godha, Garola, Dudhia, Badola, Suktia (52 sub-gotras).

3KARNAVAT:- Karnavat, Bagadia, SAnghvi, Ransot, Aachha, Dadalia, Huna, Kakecha, ThaMbhora, Gundecha, Jijot, Labhani. Sankhla, Bhinmala (14 sub-gotras).

4 BALAHA:- Balaha, Ranka, Banka, Seth, Sethia, Chhavat, Chaudhari, Lala, Bohara, Bhuteda, Kothari, Raka, Depara, Nera, Sukhia, Patot, Pepsara, Dharia, Jadia, Salipura, Chitora, Haka, SAnghvi, Kagda, Kushlot, Falodia,(26 sub-gotras).

5. MORAKH:- Morakh, Pokarna, SAnghvi, Tejara, Lagu-Pokarna, Bandolia, ChuNga, Lagu-ChuNga, GaJa-Chaudhari, Goriwal, Kedara, Batokada, Karchu, KolOg, Shigala, Kothari (16 sub-gotras ).

6. KULAHAT:- Kulahat, Surva, Susani, Pukara, Masania, Khodia, SAnghvi, Lagu-Sukha, Borad, Chaudhari, Surania, Sakhecha, Katara, Hakada, Jalori, Manni, Palakhia, Khumana (18 sub-gotras).

7. VIRHAT:- Virhat, Bhurat, Tuhada, Oswala, Lagu-Bhurat, Gaga, Nopta, SAnghvi, nibolia, Hansa, Dharia, Rajsara, Motia, Chaudhari, Punamia, Sara, Ujot (17 sub-gotras).

8. SHRISHRIMAL:- Shrishrimal, srimal, SAnghvi, Lagu-Sanghvi, Niladia, Kotadia, Zabani, Naharlani, Kesaria, Soni, Khopar, Khajanchi, Danesra, Udhawat, Atkalia, Dhakadia, Bhinmala, Devad, Madalia, Koti, Chandalecha, Sanchora, Karva (23 sub-gotras).

9. SHRESHTHI:- Shreshthi, Singhavat, Bhalla, Rawat, Baid-Mutha, Patwa, Sevadia, Chaudhari, Thanavat, Chittora, Jagawat, Kothari, Bothani, Sanghvi, Popawat, Thakurot, Bakheta, Bijot, Devrajot, Gundia, Balota, Nagori, Sekhani, Lakhani, Bhura, Gandhi, Medatia, Randhira, Palawat, Shurma, (30 sub-gotras).

10. SANCHETI:- Sancheti, Suchinti, Dheladia, Dhamani, Motia, Bimba, Malot, Lalot, Chaudhari, Palani, Lagu-Sancheti, Mantri, Hukamia, Kajara, Hipa, Gandhi, Begania, Kothari, Malkha, Chhachha, Chittoria, Israni, Soni, Marua, Gharghanta, Udecha, Lagu-Chaudhari, Chosaria, Bapawat, Sanghvi, Murgipal, Kilola, Lalot, Khar-Bhandari, Bhojawat, Kati, Jata, Tejani, Sahajani, Sena, Mandirwala, Maltia, Bhopawat, Gunia, (44 sub-gotras).

11.AADITYANAG:- adityanag, Choradia, from choradia à Sodhani, SAnghvi, UDAK, Gasania, MInIyar , Kothari, Nabaria, Saraf, Kamani, Dudhoni, Sipani, Aasani, Sahlot, Lagu-sodhani, Dedani, Rampuria, Dhanani, Molani, Devsayani, Nani, Shravani, Bakad, Makkad, Bhakkad, Layunkad, Sansara, Kobera, Bhatarakia, Pitalia, Falodia, Bohara, Chaudhari, Parakh, from parakh à Bhavsara, Lagu-Parakh, Sanghvi, Dheladia, Jasani, Malhani, Trandak, Tajani, Rupawat, Chaudhari, Nagori, Patania, Chhadot, Mammaiya, Bohara, Khajanchi, Soni, Hadera, Daftari, Tolawat, Rao-Johari, Galani, Golechha, from go;echha à Daultani, Sangani, Sanghvi, Napada, Kajani, Hulla, Mehajawat, Nagada, Chitoda, Chaudhari, Datara, Minagra, Shravansukha (Shamsukha), from shravansukha à Minara, Lola, Bijani, Kesaria, Bala, Kothari, Nandecha, Bhatnera-Chaudhari, from bhatnera chaudhary à Kumpawat, Bhandari, Jimania, Chedavat, Sambharia, Kanuga, Gadhaiya, from gadhaiyaà Gehlot, Lunawat, Ranshobha, Balot, Singhvi, Nopta, Buchha, Sonara, Bhandalia, Karmot, Dalia, Ratanpura (98 sub-gotras).

12.BHURI:- Bhuri, Bhatevra, Udak, Singhi, Chaudhari, Hirania, Machha, Bokadia, Balota, Bosudia, Pitalia, Sinhavat, Jalot, Dosakha, Ladva, Haldiya, Nachani, Murda, Kothari, Patolia, (20 sub-gotras).

13.BHADRA:- Bhadra (Bhardwaz), Samdaria, Hingad, Jogad, Ginga, Khapatia, Chavhera, Balada, Namani, Bhamrani, Dheladia, Sangi, Sadavat, Bhandavat, Chatur, Kothari, Lagu-Samdaria, Lagu-Hingad, Sandha, Chaudhari, Bhati, Surpuria, Patania, Nanecha, Gogad, Kuldhara, Ramani, Nathavat, Fulgara, (29 sub-gotras ).

14.CHINCHAT:- Chinchat, Desarda (Deshlahara), Sanghvi, Thakura, Goslani, Khinvasra, Lagu-Chinchat, Pachora, Purvia, Nasaniya, Naupola, Kothari, Tarawal, Ladsakha, Shah, Aaktara, Posalia, Pujara, Banavat, (19 sub-gotras).

15.KUMAT:- Kumat(Kumbhat), Kajalia, Dhanantari, Suga, Jagavat, Sanghvi, Pungalia, Kathoria, Kapurit, Samaria, Chaukha, Sonigara, Lahora, Lakhani, Makhani, Marvani, Morchia, Chhalia, Malot, Nagori, Lagu-Kumat, (21 sub-gotras).

16.DIDU:- Didu, Rajot, Soslani, Dhapa, Dhirat, Khandia, Yodhha, Bhatia, Bhandari, Samdaria, Sindhuda, Lalan, Kochar, Darva, Bhimavat, Palania, Sikharia, Banka, barbara, gadalia, kanunga (21 sub-gotra).

17.KANNOJIA:- Kannojia, Badbhata, Rakawal, Tolia, Chhachhalia, Ghevaria, Gunglecha, Karva, Gadwani, Karelia, Rada, Mitha, Bhopawat, Jalora, Jamgota, Patwa, Musalia, (17 sub-gotras).
18.LAGU-SHRESHTHI:- Lagu-Shreshthi, Vardhman, Bhomalia, Lunecha, Bohara, Patwa, Singhi, Chittora, Khajanchi, Punot, Godhara, Hada, Kuwalia, Lunna, Nateria, Gorecha, (16 sub-gotras).

In these 18 main gotras there are total 503 sub-gotras. The magazine “Bandhu-Sanesh” printed this list in 1990.

CLASSIFICATION OF GOTRASClassification of Gotras are as per following logic:-

1. As per ORIGINAL CAST
2. As per ACHARYAS
3. As per GACHHA
4. As per FIRST Ancestor
5. As per PLACE
6. AS PER BUSINESS, PROFESSION JOB, SERVICE

1. AS PER ORIGINAL CASTS:-FROM KSHATRYAS:-

1. PANWAR:- Nahar, Bafna, Bardia, Darda, Nahata, Lalwani, Banthia, Barmecha, Kumkum-Chopra, etc.,
2. CHAUHANS:- Lodha, Kataria, Khimasra, Daga, Pithalia, Dugar, Babel, Bhandari, Sankhlecha, Kansatia, Mamaiya, Abeda, Khated, etc.,
3. Parmar:- Karania, Gang, Borad, Singhvi-Didu, etc.,
4. RATHORE:- Chordia, Golechha , Parakh, Chhajed, Zabak, Pokarna, Mohnot, etc.,
5. KHINCHI:- GALDA,6. GAHLOT:- PIPARA, etc
7. SONGARA CHAUHAN:- Doshi, Bagrecha, Subti, etc.,
8. BHATI:- Bhansali, Rakhecha, Pungalia, Aiyaria (Lunavat),
9. GAUD:- Ranka, Banka, etc
10. SIDHA:_Roonwal etc
11. SOLANKI:- Loonkad, Shripati, Dadha, Tilora, etc.,
12. DEORA:- Singhi, Singhvi,
13. DAIYA:- Salecha-Bohara, etc.

Some gotras are from Kshatryas but their original castes are not known. As Bothra, Kankaria, Mukim etc., From BRAHMINS:- Kathotia, Pagaria, Nanvana , Bhadra, Singhvi, Devananda sakhaFrom KAYASTH:- Gfundhar-ChopraFrom VAISHYA:- Pokarna, Bhabhu, Lunia, Rihod, Malu etc.,

2. As per ACHARYAS:-
Shri RATNAPRABH SURI:-First 18 Gotras and their sub-gotras.
Shri VARDHAMAN SURI:- Pipara, Kamani
Shri JINESHWAR SURI:- Shripati, Dhadha, Tilora, Chil-Bhansali, Bhansali
Shri JINCHANDRA SURI:- Shrimal,
Shri ABHEY DEO SURI:- Khetsi, Pagaria, Medatwal
Shri JINVALLABH SURI:-Kankaria, Chopra, Gandhar-Chopra, Kukad-Chopra, Vader, Sand, Singhi, Banthia, Lalwani, Barmecha, Shah, Solanki, Ghemawat, Otavat
Shri JINDUTT SURI:- Patwa, Tatia, Borad, Khimasra, Samdaria, Katotia, Kataria, Ratanpura, Lalwani, Daga, Malu, Bhabhu,Sethi, Sethia, Ranka, Dhoka, Rakhecha, Sanklecha, Pungalia, Choradia, Soni, Lunia, Nabaria, Pitalia, Bothra, Aiyaria, Lunawat, Bafna, Bhansali, Chandalia, Abeda, Khatol, Bhadgatya, Pokarna,
Shri MANIDHARI JINCHANDRA SURI:- Aagharia, Chhajed, Minni, Khajanchi, Mungadi, Shrimal, Salecha, Gang, Dugar, Shekhani,Alawat,
Shri JINKUSHAL SURI:- Babel, Jadia, Daga,
Shri JINCHANDRA SURI:- Pahalia, Pincha,
Shri JINHANSH SURI:- Galda,
Shri JINPRABH SURI:- Lagu-Khandelwal, DiduShri Jinbhadrasuri:- ZabakShri Tarunprabh Suri:- BhutariaShri Aryara Rakshat Suri:- Mahipal, Mithodia, Vader Shri Shanti Suri:- Gugalia, Gulundia
Shri KUSHAL SURI:- Daga,
Shri MANDEO SURI:- Nahar,
Shri UDHYOTAN SURI:- Baradia, Darda, Baldota-Singhvi,
Shri YASHOBHADRA SURI:- Bhandari, Shisodiya
Shri SHIVSEN SURI:- Mohnot,
Shri DHANESHWAR SURI:- Lunkad, Daddha, Tilora
Shri Dharmaghosh Suri:- Dadiyalecha, Devananda-sakha
Shri Namdeo Suri:- Nahar
Shri ChandraPrabh Suri:- Patavat
Shri Bhavdeo Suri:- Pamecha
Shri Kanak Suri:- Bolia
Shri Boppbhatt Suri:- Kosthagar
Shri Mahatma Posalia:- Kochar
Shri JaiSingh Suri:- Gala, Chhajol, Dedhiya, Nagda, Padiya, Peladia, Rathod, Lalan
Shri Ratnaprabh Suri:- Gudka
Shri Yashodeo Suri:- Vangni
Shri Vimal Chandra Suri:- Banda-Mehta
Shri RAVIPRABH SURI:- Lodha,
Shri DEOGUPTA SURI:- Lunawat,
Shri HEM SURI:- Surana,

3. As per GACHHA:-

UPKESH GACHHA:- First 18 gotras mentioned above

KHARTTAR GACHHA:- Kataria, Kankaria, Karnia,Kathotia, Khajanchi, Minni, Khimasra, Gadwani, Bhadgatia, Gelda, Gang, Gothi, Chopra,Gundhar, Kumkum, Choradia, Chhajed, Zabak, Daga, Doshi, Pithalia, Dugar,Dhadia, Tatia, Pagaria, Pokarna, Pipada, Babel, Borad, Bafna, Bothra, Mukim, Bhabhu, Bhansali, Malu, , Rakhecha,Pungalia, Lalwani, Banthia, Barmecha, Ranka, Runwal, Lodha, Lunia, Ayiaria, Lunawat, Kanstia, Mamiya, Salecha, Dhadha, Tilora , Singhi, Aabeda, Kamani, etc.,

SANDER GACHH:- Bhandari,TAPPA GACHHA:- Mohnot, Kochar etc.,KORANT GACHHA:- Sanklecha,Anchal Gachha:- Gala, Gudka, Chhajol, Dedhiya, Nagda, Mahipal, Mithodia

4. AS PER FIRST ANCESTOR :-Lalsingh -LuniaLuna -LunawatHarakhchand- HarkhawatDoongarsi –DoongraniMall –MallawatDasu- DassanniKheta –KhetaniAspal –AssaniMahaldeo –MaluBohith –BothraBachhaji –BachhawatDunga –DagaGonga –GangDudheda –DudheriaBrahmdeo –BrhmechaGada Shah –GadhaiyaLalsingh –LalwaniPilda –PithaliaBhardwaj –BhadraDaulatsingh –DaultaniRoopsingh –RoopaniTejsingh –TejaniMahaldeo –MahlaniJasa –Jasani etc.,

5. AS PER PLACEBhandsal - BhansaliKhivsar - KhinvsaraPipar - PipadaNagour - NagoriMedta - Medatwal/MedatiaPungal - PungaliaKankrot - KankariaSankhwal - SankhlechaRoon - RoonwalZabua - ZabakHala -HalakhandiJalor - JaloriKhatu - KhatolMandor - MandoraSirohi - SirohiaSanchor - SanchoraKuchera -KucheriaChitor -ChitoraFalodi - Falodia

6. AS PER BUSINESS, PROFESSION, JOB, SERVICE ETC.Tel (oil) -TiloraGhee -GhiyaGugal -GugaliaJewellery – JohariBohari - BoharaChaudhrahat- ChaudhariTreasurar - KhajanchiKothar -KothariHakumat - HakimBhandar - BhandariAccounts - MehtaShah, Seth, Sethia Vaidhya, Parakh, Singhvi

4 comments:

smriti said...

really its very precious and valuable information. It shows very tremendeously that Jainism is centralise mixture of rajputs, baniyas and brahmins. really this is very appreciable task. we must have to highlight this information, it will helpful to unity people of india.

KSingavi said...

Great work in English. I have two volumes OSWAL KI AMAR BAEL by Bhutadiyaji covering the origin, gotras and personalities in Oswal community.

Sunil Jain said...

Have you any knowledge of LIGA/LIGGA gotra.Besicali liga's are living in PUNJAB.
If any knowledge of this gotra please contact or inform ne at my cell no.09828675112.
I am Sunil jain Liga from jaipur.We are searching about our gotra bandhu in all over INDIA.
Please inform me .

Sunil Jain said...

Great.I have 2 books of OSWAL KI AMAR BEL by Shri Bhutariaji.
So many gotras are their but not knowledge about LIGA/LIGGA gotra.
We want history of this gotra.Any body have knowledge of this gotra or similar ,please send through e-mail on my ID-sunil.osma@gmail.com
Sunil Jain.9828675112

Popular Posts

Mahavir Sanglikar's Articles

शोध आणि बोध: Marathi Articles on General Subjects